NJE Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

Kövess minket!

Gyengénlátó Változat

Nyelvoktatás hallgatóknak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Követelmények


A Neumann János Egyetem hallgatóinak, éppúgy mint bármely más felsőoktatási intézmény hallgatójának az adott szak képesítési követelményeiben meghatározott idegen nyelvi követelményeket kell teljesítenie.

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.


Intézményi nyelvi vizsga


A Neumann János Egyetem a törvény által biztosított lehetőséggel élve megszervezi az intézményi nyelvi vizsgát azok számára, akik eddig azért nem tudták átvenni diplomájukat, mert nem rendelkeztek az előírt nyelvvizsgával.

AZ INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGA TÖRVÉNYI HÁTTERE

 A Neumann János Egyetemen a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nft.) XXX. fejezete, Vegyes rendelkezések 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.§ (2) alapján 2012. szeptemberétől szervezi az intézményi nyelvi vizsgákat.

2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti felsőoktatásról (részlet)

107. § (2) Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.

109. § (2) A törvény 107. §-a 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.


Miért fontos idegen nyelvet tanulni?


A munkavállaláshoz tárgyalóképes nyelvtudás szükséges, a diplomához a képzési követelményekben előírt, államilag elismert nyelvvizsga kell, a záróvizsgához a képzési követelményekben előírt, államilag elismert nyelvvizsgát kell tenni. A tárgyalóképes nyelvtudás és az ezt igazoló bizonyítvány útlevél a diploma és egy jó állás megszerzéséhez, és ezt csak rendszeres nyelvtanulással lehet elérni!


A nyelvtanulás keretei a Neumann János Egyetemen


A Kecskeméti Főiskolán az idegen nyelveket a Modern Nyelvek Intézete oktatja, és két államilag elismert nyelvvizsgahely működik. Így a hallgatók külön díjazás nélkül igénybe vehetik az intézményben kínált, a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga sikeres teljesítését szolgáló nyelvoktatást. Amennyiben a hallgatók részt vesznek az ingyenes nyelvórákon, 100.000-200.000 Ft közötti összeget takaríthatnak meg.

A Kecskeméti Főiskola minden hallgatója heti 2x2 órában három féléven át tanulhat egy idegen nyelvet, azaz 180 óra nyelvtanulás egy választott idegen nyelvből mindenkinek jár.

Az általános nyelvi képzés a főiskola minden hallgatója számára azonos célokkal és tartalommal folyik. Az egyes karok más-más keretet teremtenek, és eltérő követelményeket fogalmaznak meg a nyelvtanulással kapcsolatban.


Általános idegennyelvi képzés


 • Időtartam: három félév, heti 2x2 óra, összesen 180 óra
 • Előfeltétel: szintfelmérés
 • Nyelvek:angol, német
 • Az általános idegen nyelvi képzés célja a diploma megszerzéséhez feltételül szabott, akkreditált nyelvvizsgára való felkészítés. A nyelvvizsga tematikája szerinti társalgási témákat dolgozzuk fel a tanmenet alapján, a nyelvtani ismeretek elmélyítésével párhuzamosan. A nyelvtanárral és egymással folytatott szituációs játékok, párbeszédek, képleírások segítségével a beszélt nyelv tematikus gyakorlása, gépi szövegértés, írásbeli feladatok végzése zajlik, folyamatos számonkéréssel.


Karonkénti szabályozás


GAMF Kar
Általános idegen nyelvi képzés:

 • Kerete: A GAMF Karon az idegen nyelv kritériumtárgy, ami azt jelenti, hogy kredittel nem rendelkező, de kötelezően teljesítendő tantárgy. Ha a záróvizsgára jelentkezés időpontjáig nem teljesíti a hallgató az általános nyelvi követelményeket, vagy nem szerzi meg a képzési követelményekben előírt szintű államilag elismert nyelvvizsgát, nem jelentkezhet záróvizsgára.
 • Követelményei: I. félévben és 2. félévben gyakorlati jegy, 3. félévben nyelvi kollokvium

Szaknyelvi oktatás a GAMF Karon:

 • Nyelvek: angol, német
 • Időtartam: két félév - félévenként heti 1x2 óra, összesen 60 óra
 • Előfeltétel: általános középfokú nyelvvizsga vagy idegen nyelvi kollokvium
 • Kerete: szabadon választható 2 kredit/félév
 • Követelmény: mindkét félévben gyakorlati jegy
 • A szaknyelvi képzés célja szaknyelvi készségek fejlesztése, tematikus szókincs és nyelvtani ismeretek bővítése a tanmenet alapján. Az órákon tematikus szóbeli, írásbeli és nyelvtani gyakorlás; gépi szöveg értése, a nyelvtanárral és egymással folytatott szituációs játékok, kiselőadások tartása, diagramok, ábrák elemzése zajlik, folyamatos számonkéréssel.


Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar
Általános idegen nyelvi képzés:

 • Kerete: szabadsávos óra, 2 kredit/félév
 • Követelményei: minden félév végén gyakorlati jegy


Pedagógus Képző Kar
Általános idegen nyelvi képzés:

 • Kerete: Speciális ismeretek: Idegen nyelvi képességfejlesztés. 3x4 kredit, összesen 12 kredit
 • Követelményei: minden félév végén gyakorlati jegy

Idegen nyelvi műveltségterületi képzés tanítójelöltek részére:

 • Időtartam: 4 félév az általános idegen nyelvi képzés befejezése után
 • Kerete: műveltségterületi specializáció, 22 kredit
 • Célja: az angol vagy német nyelv oktatására való felkészítés a 6-12 éves korosztály számára. A műveltségterületi képzésben részt vevő hallga-tók az idegen nyelvi képességfejlesztő tantárgyakon kívül a célnyelvi országhoz kapcsolódó ország-ismeretet, irodalmat, gyermekirodalmat, nyelvészetet és tantárgy-pedagógiát is tanulnak. A műveltségterületi képzést elvégző hallgatók tanítói diplomájának nyelvi része felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsgával egyenértékű.
 • Követelmény: idegen nyelvi műveltségterületi szigorlat

 

NyelvtanfolyamokAz Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék a minden főiskolai hallgatónak ingyenesen biztosított nyelvatnulási lehetőségen kívül kedvező óradíjú nyelvtanfolyamokat és nyelvvizsgatréningeket is szervez.
Aktuális nyelvtanfolyamok - pk.uni-pae.hu


Nyelvvizsgaközpontok


A Kecskeméti Főiskolán két nyelvvizsga-rendszer vizsgaközpontja is működik, így helyben letehető a nyelvvizsga.

 

Külföldi tanulmányi lehetőségekAz Erasmus program keretében a Kecskeméti Főiskolának 40 külföldi oktatási intézménnyel van együttműködése. A külföldön eltöltött tanulmányi idő a nyelvtanulást is hatékonyan segíti. Tájékozódj az Erasmus programról és pályázz!

 

Nyelvtanárok


 

Angol Nyelvi és Irodalmi Intézeti Csoport
Dr. Ujlakyné Szűcs Éva PhD főiskolai docens, intézetigazgató  ujlakyne.eva@tfk.kefo.hu
Hardi Judit főiskolai tanársegéd hardi.judit@tfk.kefo.hu
Dr. Szabó Ildikó PhD főiskolai docens balazsne.ildiko@tfk.kefo.hu
Dr. Szinger Veronika PhD főiskolai adjunktus szinger.veronika@tfk.kefo.hu
Csontos Tamás nyelvtanár csontos.tamas@tfk.kefo.hu
Diane Dobry angol lektor  
Német Nyelvi és Irodalmi Intézeti Csoport
Lipócziné dr. Csabai Sarolta PhD lipoczine.sarolta@tfk.kefo.hu
Dr. Sági Norberta sagi.norberta@tfk.kefo.hu
GAMF Kar angol nyelvi csoport
Tánczikné Varga Szilvia nyelvtanár varga.szilvia@gamf.kefo.hu
Várkonyiné Stumpf Anikó nyelvtanár varkonyine.aniko@gamf.kefo.hu
Kapantziánné Födő-Vargek Eleanor nyelvtanár fodo-vargek.eleanor@gamf.kefo.hu
GAMF Kar német nyelvi csoport  
Dominekné Nagyhegyesi Mónika nyelvtanár  dominekne.andrea@gamf.kefo.hu
Petrikné Zseni Andrea  nyelvtanár petrikne.andrea@gamf.kefo.hu

 

Képzéseink

Duális képzés

Partnereink

Délalföldi Kertészek Szövetkezete

Déli Orom Kft.

FRUX MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

GLADIOLUS-FRUCHT KFT.

HÍRÖS FAISKOLA KFT.

MAKÁR TERMELŐ KFT.

Sauska-Tokaj Kft.

ÁRPÁD-AGRÁR ZRT.

BÁCS-ZÖLDÉRT ZRT.

Bio-Fungi Termelő és Kereskedelmi Kft.

CSANÁDI SZŐLŐBIRTOK

UNIVER Product Zrt.

ZKI Zrt.

PILZE - NAGY KFT.

HUNAPFEL MEZŐGAZDASÁGI KFT

Biocont Magyarország Kft.

Pullulo Faiskolai Kft.